Werknemers aangeven in België

In het kader van een correcte opvolging door de Belgische sociale zekerheid moet een werkgever twee soorten aangiften doen voor zijn werknemers.

Elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer moet u verplicht aangeven bij de RSZ. Het is belangrijk dat u deze aangifte correct en op tijd doet: voordat een werknemer bij u begint te werken, moet er een Dimona voor hem of haar bestaan. 

U gebruikt Dimona voor gelijk welk type arbeidscontract.

Een Dimona-aangifte doet u digitaal, in de beveiligde dienst Dimona. Om die te kunnen gebruiken, moet u zich registreren op het portaal van de Belgische sociale zekerheid.  

Wat moet u aangeven?

Deze basisgegevens moet u invullen in Dimona: 

  1. het rijksregisternummer van de werknemer, of als u dat niet hebt, zijn of haar identificatiegegevens 
  2. bijkomende informatie over de werknemer: Paritair Comité en werknemerstype 
  3. de periode waarin de werknemer zal werken: begindatum en eventueel einddatum. Voor gelegenheidswerknemers: ook het begin- en einduur.  

Een verklaring van begrippen zoals Paritair Comité en de werknemerstypes leest u op de pagina Welke gegevens meedelen van de Administratieve instructies RSZ
 

Elk kwartaal moet u als werkgever de prestaties en de lonen van uw werknemers aangeven in de multifunctionele aangifte DmfA. De gegevens uit de DmfA komen bij verschillende instellingen van de Belgische sociale zekerheid terecht.

Een DmfA-aangifte doet u digitaal, in de beveiligde onlinedienst DmfA. Om die te kunnen gebruiken, moet u zich registreren op het portaal van de Belgische sociale zekerheid.

Waarvoor dient de DmfA?

De belangrijkste doelen van de DmfA zijn:

  • vaststellen hoeveel sociale bijdragen werkgevers en werknemers moeten betalen
  • de loon- en prestatiegegevens van alle werknemers eenmalig meedelen aan de overheid.

Het Belgische socialezekerheidsstelsel is van toepassing op:

  • Werknemers die werken op Belgisch grondgebied en van wie de werkgever in België gevestigd is
  • Werknemers die afhangen van de Belgische zetel van een buitenlands bedrijf

Deze werknemers geeft u aan in Dimona en DmfA, net zoals uw Belgische werknemers.

De enige uitzonderingen zijn inwoners van landen waarmee België een in internationaal verdrag of een bilaterale overeenkomst afgesloten heeft die bepaalt dat het Belgische stelsel niet van toepassing is. De lijst van die landen vindt u op de pagina Overeenkomsten van Coming2Belgium.

Dimona, en vooral DmfA, zijn nauw verbonden met de Belgische arbeids- en socialezekerheidswetgeving. Omdat het van cruciaal belang is om ze correct in te vullen, zorgen de instellingen van de sociale zekerheid voor uitgebreide juridische toelichtingen. Deze toelichtingen worden voortdurend up-to-date gehouden. U vindt ze op het portaal van de Belgische sociale zekerheid, onder de titel Administratieve instructies RSZ.

Veel werkgevers besteden de aangiften uit aan een sociaal secretariaat (erkend door de minister van Sociale Zaken) of een dienstverrichter. Een erkend sociaal secretariaat mag uw sociale bijdragen innen; een dienstverrichter mag dat niet.

Om iemand een mandaat te geven voor uw aangiften, gebruikt u de beveiligde onlinedienst Mahis op het portaal van de Belgische sociale zekerheid.

Contactcenter van de sociale zekerheid