Pensioen

Voldoet u aan de voorwaarden om recht te hebben op een pensioen in België? Zo ja, hoe dient u het aan te vragen en te ontvangen? Antwoorden op al uw vragen vindt u op deze pagina.

Recht op een Belgisch pensioen

Hebt u in België gewerkt?

U hebt al recht op een Belgisch rustpensioen als werknemer of ambtenaar vanaf één gewerkte dag.

Als zelfstandige hebt u recht op een rustpensioen van zodra u één trimester de sociale bijdragen voor een hoofdberoep betaald hebt.

Voor uw wettelijk werknemers- en ambtenarenpensioen kijken we vooral naar uw gewerkte perioden en de niet-gewerkte perioden die we als gewerkt beschouwen. Dat is uw persoonlijk rust- of ouderdomspensioen.

Ook voor een zelfstandigenpensioen kunt u vragen om sommige perioden waarin u niet gewerkt hebt, toch te laten meetellen voor uw pensioen (gelijkstelling).

Meer informatie over de berekening van het:

Heeft uw huwelijkspartner of ex-huwelijkspartner in België gewerkt?

Dan kunt u ook recht hebben op een uitkering die gebaseerd is op de loopbaan van uw (ex-)huwelijkspartner:

 • Overlevingspensioen

Een overlevingspensioen is een uitkering voor de huwelijkspartner na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet.

Het bedrag is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het aantal personen dat recht heeft op de uitkering en/of de (eigen) pensioenrechten.

Meer informatie over het overlevingspensioen werknemer

Meer informatie over de overgangsuitkering werknemer

Meer informatie over het overlevingspensioen en de overgangsuitkering voor zelfstandigen

 • Pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot

Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan van uw ex-huwelijkspartner.

Het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden huwelijkspartner wordt berekend op basis van de bewezen beroepsloopbaan van de ex-huwelijkspartner.

Meer informatie over het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot (op basis van een werknemersloopbaan)

Meer informatie over het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot (op basis van een loopbaan als zelfstandige)

 • Pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner (enkel op basis van een loopbaan als werknemer of zelfstandige)

U kunt recht hebben op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner als u een andere hoofdverblijfplaats hebt dan uw huwelijkspartner of als u van tafel en bed gescheiden leeft.

U hebt recht op maximum de helft van het gezinspensioen.

Meer informatie over het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner van een werknemer

Meer informatie over het pensioen bij feitelijke scheiding van de zelfstandigen

Heeft uw ouder in België gewerkt als ambtenaar?

Wezenpensioen (enkel op basis van loopbaan als ambtenaar):

 • Volle wezen, of het nu gaat om wettige of geadopteerde kinderen, kunnen recht hebben op een overlevingspensioen in het ambtenarenstelsel.
 • Het bedrag van het overlevingspensioen voor wezen wordt afgeleid van het overlevingspensioen. Als er ook rechthebbenden op het overlevingspensioen zijn uit een ander huwelijk, dan wordt het overlevingspensioen verdeeld onder beide groepen rechthebbenden.
 • Meer info over het overlevingspensioen voor wezen

Hoe kunt u uw Belgisch pensioen aanvragen?

U hebt in België gewerkt, maar ondertussen woont u in 1 van volgende landen:

Dan moet u uw pensioenaanvraag indienen:

 • in het land waar u woont, op voorwaarde dat u daar ook gewerkt hebt
 • in het land waar u het laatst gewerkt hebt, als u nooit gewerkt hebt in uw woonland

Woont u niet in een van de bovenstaande landen? Vraag dan rechtstreeks uw pensioen aan:

Hoe wordt mijn Belgisch pensioen betaald?

U kunt uw pensioen op verschillende manierenontvangen.

Opgelet, u kunt uw Belgische pensioen niet overal ter wereld ontvangen als u geen Belg bent. Ontdek uw situatie in onze tabel.

Alle informatie over het Belgisch pensioen in het buitenland vindt u op deze website.

Federale Pensioendienst

 • Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel
 • Bel de pensioenlijn 1765
 • www.sfpd.fgov.be/nl