Aangifte van wijziging in mijn persoonlijke of professionele situatie

Wenst u als persoon die sociale zekerheidsuitkeringen ontvangt, een wijziging aan te brengen in uw persoonlijk of professionele situatie? Zo ja, hoe dient u deze alsnog aan te geven? Antwoorden op uw vragen vindt u op deze pagina.

Bij een wijziging die een invloed heeft op het recht op uitkeringen opgenomen in artikel 76, lid 4, van Verordening (EG) nummer 883/2004  (prestaties bij ziekte, moederschaps- en daarmee gelijkgestelde vaderschapsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen, ouderdomsuitkeringen, uitkeringen voor nabestaanden, prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, uitkeringen bij overlijden, werkloosheidsuitkeringen,  uitkeringen bij vervroegde uittreding en gezinsbijslagen) moet u in de meeste gevallen niets doen. De sociale zekerheid is in België zo georganiseerd dat u de meeste wijzigingen met een impact op socialezekerheidsuitkeringen niet zelf moet aangeven.

Een in- of uitdiensttreding bijvoorbeeld wordt door de werkgever of zijn erkende dienstverlener aangegeven. Ook bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongeval … verzamelt het systeem van ‘Aangiftes Sociaal Risico’ de gegevens eenmalig bij de werkgever en/of de bevoegde instelling voor sociale zekerheid. Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden de gegevens verder overgemaakt aan wie ze nodig heeft bij de uitvoering van zijn/haar wettelijke opdrachten.

Dat is niet alleen zo voor burgers met de Belgische nationaliteit. Ook voor EU-onderdanen die in contact komen met de Belgische sociale zekerheid zijn er aangiftes voorzien om een wijziging in persoonlijke of professionele situatie door te geven zonder dat de burger moet tussenkomen. Ook hier wordt het principe van de eenmalige gegevensinzameling toegepast.

Wanneer de gegevens moeten overgemaakt worden aan een andere lidstaat, wordt er een beveiligd systeem van elektronische gegevensmededelingen (EESSI – Electronic Exchange  of Social Security Information) gebruikt. Dat systeem verbindt ongeveer 10.000 socialezekerheidsinstellingen in Europa en laat de uitwisseling van gegevens toe over de diverse socialezekerheidssectoren, zoals ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, gezinsbijslagen …

In uitzonderlijke gevallen is de wijziging niet opgenomen in het systeem van elektronische aangiftes. U kan dan onderstaand formulier gebruiken om de wijziging aan de bevoegde instelling van sociale zekerheid mee te delen. U moet een beperkt aantal identificatiegegevens, uw statuut (werknemer, zelfstandige, ambtenaar, gepensioneerde) en het socialezekerheidsthema vermelden. Na verzending ontvangt u een e-mailnotificatie met een ticketnummer. 

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.