Onderneming in herstructurering

Staat uw onderneming in België voor een herstructureringsfase? Dan moet u weten dat er verschillende regels gelden volgens de oorzaak van de reorganisatie (bedrijfsovername, overname van activa, sluiting, …). Kijk deze regels goed na vooraleer u een beslissing neemt, zeker als er banen geschrapt zouden moeten worden.

Overgang van onderneming: fusie, splitsing of opslorping

In het kader van een overgang van onderneming (fusie, splitsing of opslorping) waarbij personeel wordt overgedragen, wordt een onderneming volledig of deels afgestaan aan een derde (de overnemer).

Bevindt u zich in een van deze situaties?

  • U draagt uw onderneming in België over of misschien enkel een of meerdere afdelingen aan een derde, of
  • U verkrijgt een volledige of gedeeltelijke onderneming in België? 

Bekijk de pagina Overgang van onderneming van de website Herstructurering.be om uw rechten en plichten te kennen.  

Sluiting van onderneming

Moet u uw activiteit in België vrijwillig (dit is een vrijwillige stopzetting) of gedwongen (een faillissement) stopzetten? Dan bent u bent onderworpen aan wettelijke en reglementaire formaliteiten. Weet ook dat, als u uw financiële verplichtingen niet nakomt ten opzichte van de werknemers, een garantiefonds kan tussenkomen: het Sluitingsfonds van de ondernemingen.

Om meer te weten te komen over de sluiting van onderneming en over het Sluitingsfonds van de ondernemingen, raadpleeg de pagina Sluiting van onderneming op de website Herstructurering.be

Overname van activiteit na een faillissement

Uw onderneming in België is failliet gegaan en een overnemer staat klaar om ze volledig of gedeeltelijk over te nemen? Als die laatste eveneens de werknemers overneemt, dan noemt men dit een overname van activa na faillissement

Alle betrokkenen in dit kader zijn onderworpen aan de rechten en plichten voorzien in de wetgeving. Het Sluitingsfonds van de ondernemingen kan tussenkomen.

Bekijk de pagina Faillissement en overname van activa na faillissement van de website Herstructurering.be om uw rechten en plichten te kennen. 

Als uw herorganisatie gevolgen zal hebben voor de werknemers in België, onder andere door ontslagen, dan bent u onderworpen aan specifieke regels.

U ontslaat meerdere werknemers

Indien u meerdere werknemers ontslaat als gevolg van de herstructurering, dan wordt dit een collectief ontslag: gelieve de regels te volgen die u vindt op de pagina Collectief ontslag van de website Herstructurering.be

U ontslaat “beschermde” werknemers

In België zijn bepaalde werknemers “beschermd” tegen ontslag: 

  • vertegenwoordigers van het personeel van de inspraakorganen (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk) en
  • niet-verkozen kandidaten die deelgenomen hebben aan de sociale verkiezingen.

Er moet een bijzondere procedure gevolgd worden om deze beschermde werknemers te laten gaan of om de bescherming op te heffen. Meer weten? Raadpleeg dan de pagina Ontslagbescherming van bepaalde werknemers op de website Herstructurering.be

Deze regels kunnen gecombineerd worden: een sluiting van onderneming kan eveneens een collectief ontslag betekenen volgens de wetgeving. In dit geval zijn de twee reglementeringen van toepassing.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid